Hva nå?

Det er mulig å få hjelp
Det er godt å vite at du kan få hjelp til det som må ordnes ved et dødsfall. Vi kan hjelpe deg til å ta hånd om de praktiske oppgavene. Hos oss treffer du mennesker som gjennom opplæring og erfaring har lært å møte de sørgendes problemer. Vi kan gi deg råd og veileding også utover det som angår selve sermonienPå denne siden finner du informasjon om:

 -   Hva kan vårt byrå gjøre for deg?
 -   Hvordan skal begravelsen
 -   Begravelse eller kremasjon
 -   Syning 
 -   Andre forhold det som regel skal tas stilling til
 -   Sted og tid for begravelsen
 -   Skal begravelsen annonseres eller forgå i stillhet?
 -   Dødsannonse
 -   Blomster og minnegaver
 -   Kransepålegging
 -   Hva foregår under begravelsen
 -   Valg av gravplass
 -   Avtale om stell av grav
 -   Trygdeytelser og pensjoner, transportstøtte
 -   Gravferdsstønad
 -   Ytelser fra fagforening
 -   Arv og skifte
 -   Hva koster en begravelse
 -   Du kan trygt ta kontakt med oss som er medlemsbyrå i Virke Gravferd.
 

Hva kan vårt byrå gjøre for deg?


    Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser.
    Vi tar kontakt med kirkevergekontoret, event. prest, musikere, sangere og andre involverte.
    Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter.
    Ordner med trykking av sanger.
    Dødsannonse
    Leverer kister og askeurner
    Stell av den døde
    Bestille blomster; kranser og dekorasjoner.
    Ordner med pynting av kirkerommet.
    Legger til rette og deltar under sermonien
    Søke om gravferdsstønad.
    Bestiller nytt gravmonument og sørger for navnetilføyelse på eksisterende monument.
    Ordner med markeringkors.
    Transport/forsendelse av båren i inn og utland.

- til toppen -
   

Hvordan skal begravelsen ordnes?

Hvis den avdøde har hatt spesielle ønsker om begravelsen bør det naturligvis respekteres.  
Du bør først undersøke om det foreligger en skriftlig viljeserklæring om dette.
I alle tilfeller er det mange praktiske spørsmål som det må tas stilling til.

- til toppen -

 

Begravelse eller kremasjon?

Dersom ikke noe ønske er uttrykt fra den avdøde, er det familien som avgjør om det skal være kremasjon eller ikke. Ved kremasjon trenges det en skriftlig erklæring fra nærmeste pårørende. Det kan også søkes om askespredning. Vi kan orientere mer om dette.

- til toppen -
 
 

Syning/båreandakt.

Det er som oftest godt for sorgprosessen å se den døde. Det kan være følelsesmessig vanskelig, men både prester, psykologer, og annet helsepersonell og gravferdskonsulenter har erfaring med at de fleste i ettertid er glade for at de valgte å se avdøde. Vi kan legge til rette for syning eller båreandakt om dere ønsker det.

- til toppen -
 


 


Andre forhold det som regel skal tas stilling til:

Valg av salmer eller sanger og hvor mange hefter det bør trykkes. Om det skal være solosang, eller musikk, og event. hvilke sanger og musikkstykker. Blomster og kranser og event. tekst på sløyfene. Hvem skal bære kisten, dødsannonse osv.

- til toppen -
 
 

Sted og tid for gravferden

Begravelsen bør finne sted i løpet av en uke etter dødsfallet. (loven sier innen 8 dager, men det kan søkes om utsettelse)
Seremonien kan avholdes i kirken,  krematoriets kapell, sykehuskapellet, bedehus eller andre egnede lokaler.
Tid og sted kan ordnes gjennom oss, som sørger for koordinasjon mellom de involverte personer/instanser.

- til toppen -
 
 

Skal begravelsen annonseres eller foregå i stillhet?

Det står selvfølgelig de nærmeste pårørende fritt til å velge, men både helsepersonell, prester og gravferdkonsulenter anbefaler normalt at seremonien annonseres og er åpen for alle. Det er særlig to grunner til dette:  Erfaringen viser at deltagelse fra personer utenfor den nærmeste krets, både trøster og hjelper de etterlatte til å bearbeide sorgen, selv om deltagelsen kanskje kan oppleves som en belastning i øyeblikket. En annen grunn er respekten for at andre enn familien kan ha behov for å vise deltagels,e eller ønsker å vise den avdøde ære.

- til toppen -
  

Dødsannonse

Den bør innrykkes så snart tid og sted for begravelsen er fastlagt. Vi kan veilede deg når det gjelder annonsens utforming, innhold, og sende den inn til de ulike aviser.

- til toppen -
  
 

Blomster eller minnegaver?

Noen foretrekker at de som ønsker å vise deltagelse gir en pengegave til en organisasjon eller institusjon i stedet for blomster. Vi er behjelpelig med hvordan dette skal gjøres.

- til toppen -
  
 

Kransepålegging

Hvis noen ønsker å legge på blomster, og holde minnetale, avtales dette med oss eller den som forretter på forhånd. Talen må være kort og henvendt til de pårørende.

- til toppen -  
 

Hva foregår under begravelsen?

De fleste gravlegges etter Den norske Kirkes ordning.
Denne har vanligvis følgende ordning:

  -  Inngangsmusikk
  -  Klokkeringing
  -  Preludium
  -  Salme
  -  Minneord
  -  Musikkstykke eller solosang
  -  Salme
  -  Skriftlesing og tale
  -  Salme

Fortsettelsen avhenger om det er begravelse på kirkegården eller kremasjon
 
Hvis  båren skal følges til graven, forsetter seremonien slik:

  -  Postludium
  -  Kisten bæres ut
  -  Salme
  -  Jordpåkastelse
  -  Senking
  -  Salme
 
Hvis jordpåkastelsen skal skje inne for eksempel ved kremasjon, fortsetter seremonien slik:

  -  Jordpåkastelse
  -  Salme
  -  Postludium
  -  Kisten bæres ut til bårebilen når seremonien ikke finner sted i krematoriet

- til toppen -
 
 

Valg av gravplass

Det er av betydning for etterslekten å bevare et minne om den avdøde. De fleste synes det er godt å ha en grav å gå til på merkedager og i høytidene. Alle har rett til fri grav. Hvis det ønskes å reservere gravplass for ektefelle eller andre må det betales festavgift.
 
Vi kan hjelpe med å bestille gravmonument/gravstein.Den blir da montert etter de retningslinjer som gjelder på stedet.
Graven merkes midlertidig med et trekors.

- til toppen -
  

Avtale om stell av grav

I Ålesund kan man bestille stell av gravstedet på kirkevergekontoret.

- til toppen -
 

Trygdeytelser og pensjoner, transportstøtte

Folketrygden kan etter bestemte regler dekke en viss del av kostnadene til transport av avdøde. Dette kan vi orientere nærmere om. De pårørende kan gi begravelsesbyrået fullmakt til å få utbetalt transportrefusjon som så går til fradrag på regningen.

- til toppen -
  

Gravferdstønad

Det kan etter særskilt søknad ytes gravferdstønad inntil et fast maksimums beløp til dekning av faktiske utgifter til gravferd. Søknaden avkortes mot eventuelt formue, forsikringsbeløp eller lignende som utbetales som følge av dødsfallet.
Dette kan vi orientere nærmere om.

- til toppen -
  

Ytelser fra fagforening…

De fleste fagforeninger ha r en ordning med gravferdstønad for sine medlemmer.
For å få beløpet utbetalt kreves kopi av skifteattest. Vær oppmerksom på at det i enkelte organisasjoner er en foreldelsesfrist på tre mnd. for å kreve gravferdstønad. Du kan også være oppmerksom på at den avdøde kan ha sikret sine pårørende med pensjoner og forsikringer som vil gjelde fra dødsfallet.

- til toppen -
  

Arv og skifte

Et dødsfall reiser også spørsmål som gjelder arv og skifte.
Det er tingretten som er viktigste rådgiver her.

- til toppen -
  

Hva koster en begravelse?

I utgangspunktet betaler en for det en bestiller. Vi gir deg muntlig/skriftlig prisoverslag når samtalen er ferdig. Regningen fra byrået er godt spesifisert. Den er sammen med andre gravferdsutgifter fradragsberettiget ved beregning av arveavgift.

- til toppen -
 
 

 
 

Du kan trygt ta kontakt med oss som er medlemsbyrå i Virke Gravferd.

Vel 200 av landets begravelsesbyråer er tilsluttet Virke Gravferd. 
 
For å oppnå medlemskap i foreningen må et byrå forplikte seg til å:
Følge strenge, fastlagte krav. Disse kravene omfatter så vel faglige som menneskelige kvalifikasjoner.
 
Byrået skal for eksempel:
 
  -  Ha skolert ledelse som har gjennomgått obligatorisk opplæring.
  -  Være tilgjengelig 24 timer i døgnet hver eneste dag i året., også under høytider.
  -  Ha høy kvalitet på tjenester og materiell.
  -  Vise full åpenhet om priser og gi informasjon om alternative løsninger.
  -  Ha orden i økonomiske forhold.

Et byrå som er tilsluttet foreningen er forpliktet til å følge bestemte etiske regler, som bl.a. forutsetter verdighet og hensynsfullhet i yrkesutførelsen.
Ifølge desse reglene har personalet taushetsplikt om personlige forhold.
Videre må byrået oppfylle nærmere spesifiserte krav om hvilke tjenester som et medlemsbyrå skal yte og hvordan de skal utføres.
 
Et gravferdsbyrå som er tilsluttet Virke Gravferd er underlagt kontroll av et bransjeutvalg som jevnlig besøker byråene. Alt dette gjør at du kan føle deg trygg når du henvender deg til et medlemsbyrå.
I et medlemsbyrå blir du mottatt med respekt og menneskelighet, og du får all den hjelpen du trenger.
Skulle det likevel skje en feil som byrået er ansvarlig for, og partene ikke kommer til forståelse, er det anledning å klage til Klagenemda for gravferdstjenester. Klagenemda er et samarbeid mellom Forbrukerrådet og Virke Gravferd.

- til toppen -
Navn:
Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post
:
Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no


DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Levert av